tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

lumay˘, v., a.f., to go far

Lumay˘ ka sa akin! Go away (from me).

Gustˇ ko sanang lumay˘.  Ayaw mo bang lumay˘?  Kailangan nating lumay˘.  Kaya ba nilßng lumay˘?
 Madali lang siyang lumay˘.  Tulungan mo nga akong lumay˘?  Sana puede siyang lumay˘.

Topic: ugnayan

Syllables: lu ma y˘


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com