tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mag-aral, v., a.f., to study

Hindî ba kailangan ninyóng mag-aral? Don't you (pl.) need to study?

Gustó ko sanang mag-aral.  Ayaw mo bang mag-aral?  Kailangan nating mag-aral.  Kaya ba niláng mag-aral?
 Madali lang siyang mag-aral.  Tulungan mo nga akong mag-aral?  Sana puede siyang mag-aral.

Topic: buhay

Syllables: mag-a ral


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com