tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magbayad, v., a.f., to pay

Saán pô ba magbabayad? Where do I pay?

Gustó ko sanang magbayad.  Ayaw mo bang magbayad?  Kailangan nating magbayad.  Kaya ba niláng magbayad?
 Madali lang siyang magbayad.  Tulungan mo nga akong magbayad?  Sana puede siyang magbayad.

Topic: ugnayan

Syllables: mag ba yad


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com