tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

manalo, v., a.f., to win

Manalo sana tayo ng lotto. I wish we would win the lotto.

Gustó ko sanang manalo.  Ayaw mo bang manalo?  Kailangan nating manalo.  Kaya ba niláng manalo?
 Madali lang siyang manalo.  Tulungan mo nga akong manalo?  Sana puede siyang manalo.

Topic: isip

Syllables: ma na lo


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com