tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

matalo, v., a.f., to lose

Matalo man o manalo, maglarô tayo nang mahusay. Win or lose, let's play well.

Gustó ko sanang matalo.  Ayaw mo bang matalo?  Kailangan nating matalo.  Kaya ba niláng matalo?
 Madali lang siyang matalo.  Tulungan mo nga akong matalo?  Sana puede siyang matalo.

Topic: isip

Syllables: ma ta lo


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com