tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

matapos, v., a.f., to finish

Matatapos na si Kikò sa medicina sa susunód na taón. Kikò will graduate from medicine next year.

Gustó ko sanang matapos.  Ayaw mo bang matapos?  Kailangan nating matapos.  Kaya ba niláng matapos?
 Madali lang siyang matapos.  Tulungan mo nga akong matapos?  Sana puede siyang matapos.

Topic: kilos

Syllables: ma ta pos


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com