tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

tumawad, v., a.f., to bargain

Puwede bang tumawad? Is it OK to bargain?

Gustó ko sanang tumawad.  Ayaw mo bang tumawad?  Kailangan nating tumawad.  Kaya ba niláng tumawad?
 Madali lang siyang tumawad.  Tulungan mo nga akong tumawad?  Sana puede siyang tumawad.

Topic: kalakal

Syllables: tu ma wad


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com