tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

tumulong, v., a.f., to help

Gustó kong tumulong. I want to help.

Gustó ko sanang tumulong.  Ayaw mo bang tumulong?  Kailangan nating tumulong.  Kaya ba niláng tumulong?
 Madali lang siyang tumulong.  Tulungan mo nga akong tumulong?  Sana puede siyang tumulong.

Topic: ugnayan

Syllables: tu mu long


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb
arrow_left    arrow_right
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com