Shortcuts
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 71: Shortcuts


Here are some frequently-used contractions.
ano angano'ng
ayaw koayoko
ninyon'yo
ako ayako'y
ikaw ayika'y
siya aysiya'y
tayo aytayo'y
kami aykami'y
kayo aykayo'y
sila aysila'y
siya aysiya'y


Charina

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2016 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com