The consonant "ng"
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 9: The consonant "ng"


To produce the "nga" sound, do the following.
a. Say "hanger"
b. Say "hang a."
c. Say "ang a."
d. Say "ng a."
e. Say "nga."

Practice "nga" with the following words:
· ang
· mga (short for "manga," the plural marker for nouns and pronouns)
· nang
· ng (pronounced like "nang," but is a different word)
· mangarap, to dream
· sanga, branch
· ngayón, now
· kailangan, need

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2016 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com