www.tagalog1.com Tagalog | Filipino Learner's Home
Home | Cards| Register Your Books| Books | Lessons | Sounds | Verbs | Words | Contact

arrow_left    arrow_right

hawakan, to be held

Hawakan mong mabuti, para hindi mahulog. Hold it tight, so it won't fall.

How to use: [sentence [verb-an hawakan] [NG-agent] [ANG-theme]]

hawakan natin itóhinahawakan natin.
hinawakan na ba nilá?
hawakan na ninyó!
hahawakan sana nilá.

Hindî ko pa hinahawakan.
Hindî pa ba nilá hinawakan?
Huwág na ninyóng hawakan!
Hindî sana ninyó hahawakan!
RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

hawak

an

hinahawakan

hinawakan

hahawakan

    hinahawakan kó naman pô. hinawakan mo namán. hahawakan sana niyá.
    hinahawakan ninyó. hinawakan palá nilá! baká hahawakan nitó.
    Hindî hinahawakan niyán. hinawakan sana nitó. hahawakan ba ng mga tatay at nanay?
    hinahawakan ngâ ni Kikò. hinawakan rin niyón. hahawakan namán namín.
    hinahawakan raw niná Kikò at Charina. hinawakan ng tatay. Hindî natin hahawakan.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com