www.tagalog1.com Tagalog | Filipino Learner's Home
Home | Cards| Register Your Books| Books | Lessons | Sounds | Verbs | Words | Contact

arrow_left    arrow_right

makakain, to be able to eat

Hindî ako makakain, masakít ang aking tiyán. I couldn't eat, I had a stomach ache.

How to use: [sentence [verb-actor-focus makakain] [ang-subject tayo] [ng-theme nitó]]

nakakakain tayo. We do . . .
nakakain na ba silá? Have they already . . . ?
makakain na kayó! . . . already!
makakakain sana silá. Hopefully they will . . .

Hindî na akó nakakakain. I don't . . . any more.
Hindî pa ba silá nakakain? Haven't they already . . . ?
Huwág na kayóng makakain! Don't . . . any more!
Hindî sana kayó makakakain! Hopefully you all will not . . .
RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

kain

maka

nakakakain

nakakain

makakakain

    nakakakain namán pô akó. nakakain ka namán. makakakain sana siyá.
    nakakakain kayó. nakakain palá silá! Baká makakakain itó.
    Hindî iyán nakakakain. nakakain sana itó. makakakain ba ang mga tatay at nanay?
    nakakakain ngâ si Kikò. nakakain rin iyón. makakakain namán kamí.
    nakakakain raw siná Kikò at Charina. nakakain ang tatay. Hindî tayo makakakain.
© 2016 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com