tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

alisín, to be removed

Walâ na ang coche sa daán; inalís na. The car is gone from the road; it's been removed.
How to use: [sentence [verb-in alisín] [NG-agent] [ANG-theme]]

alisín natin itó

inaalis natin.  inalis na ba nilá?  alisín na ninyó!  aalisin sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó inaalis.  Hindî pa ba nilá inalis?  Huwág na ninyóng alisín!  Hindî sana ninyó aalisin!
Gustó ko sanang alisín.  Ayaw mo bang alisín?  Kailangan nating alisín.  Kaya ba niláng alisín?
Kailán ba sana tayo aalisin?  Bakit ba silá inalis?  Paano ka inaalis?

ROOT: alis | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

inaalis

inalis

aalisin

inaalis kó naman pô. inalis mo namán. aalisin sana niyá.
inaalis ninyó. inalis palá nilá! baká aalisin nitó.
Hindî inaalis niyán. inalis sana nitó. aalisin ba ng mga tatay at nanay?
inaalis ngâ ni Kikò. inalis rin niyón. aalisin namán namín.
inaalis raw niná Kikò at Charina. inalis ng tatay. Hindî natin aalisin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com