tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magpakabuti, to be good, to behave

Magpakabuti ka na sana. I wish you would start behaving already .
How to use: [sentence [verb-mag magpakabuti] [ANG-agent]]

nagpapakabuti tayo  .  Kailan ba silá nagpakabuti na?  Saan sana tayo magpapakabuti?  Paano siyá nagpapakabuti?  Bakit kayó magpakabuti?
magpakabuti na kayó!  Huwag kayóng magpakabuti.  Sana magpakabuti silá.  Puede ba magpakabuti?  Puedeng magpakabuti.  Hindi puedeng magpakabuti.
Dapat bang magpakabuti?  Hindi dapat magpakabuti.  Tulungan mo nga akong magpakabuti.  Turuan mo nga akong magpakabuti.
Gustó kong magpakabuti.  Ayaw mo bang magpakabuti?  Kailangan nating magpakabuti.  Kaya ba niláng magpakabuti?
Kailán ba sana tayo magpapakabuti?  Bakit ba silá nagpakabuti?  Paano ka nagpapakabuti?
Madali lang siyang magpakabuti.  Tulungan mo nga akong magpakabuti?  Sana puede tayong magpakabuti.

ROOT: buti | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagpapakabuti

nagpakabuti

magpapakabuti

nagpapakabuti namán pô akó. nagpakabuti ka namán. magpapakabuti sana siyá.
nagpapakabuti kayó. nagpakabuti palá silá! Baká magpapakabuti itó.
Hindî iyán nagpapakabuti. nagpakabuti sana itó. magpapakabuti ba ang mga tatay at nanay?
nagpapakabuti ngâ si Kikò. nagpakabuti rin iyón. magpapakabuti namán kamí.
nagpapakabuti raw siná Kikò at Charina. nagpakabuti ang tatay. Hindî tayo magpapakabuti.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com