kumain, to eat, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

kumain, to eat

Kumain na akó. Salamat. I already ate. Thank you.
How to use: [sentence [verb-um kumain] [ANG-agent] [NG-theme]]

kumakain tayo ng pinakbét.  kumain na ba silá?  kumain na kayó!  kakain sana siná Charina at nanay.  Hindî akó kumakain ng pinakbét.  Hindî pa ba silá kumain?  Huwág na kayóng kumain!  Hindî sana kayó kakain!

ROOT: kain | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

kumakain

kumain

kakain

kumakain namán pô akó. kumain ka namán. kakain sana siyá.
kumakain kayó. kumain palá silá! Baká kakain itó.
Hindî iyán kumakain. kumain sana itó. kakain ba ang mga tatay at nanay?
kumakain ngâ si Kikň. kumain rin iyón. kakain namán kamí.
kumakain raw siná Kikň at Charina. kumain ang tatay. Hindî tayo kakain.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com