tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

kumain, to eat

Kumain na akó. Salamat. I already ate. Thank you.
How to use: [sentence [verb-um kumain] [ANG-agent] [NG-theme]]

kumakain tayo ng pinakbét.  Kailan ba silá kumain na?  Saan sana tayo kakain?  Paano siyá kumakain?  Bakit kayó kumain?
kumain na kayó!  Huwag kayóng kumain.  Sana kumain silá.  Puede ba kumain?  Puedeng kumain.  Hindi puedeng kumain.
Dapat bang kumain?  Hindi dapat kumain.  Tulungan mo nga akong kumain.  Turuan mo nga akong kumain.
Gustó kong kumain.  Ayaw mo bang kumain?  Kailangan nating kumain.  Kaya ba niláng kumain?
Kailán ba sana tayo kakain?  Bakit ba silá kumain?  Paano ka kumakain?
Madali lang siyang kumain.  Tulungan mo nga akong kumain?  Sana puede tayong kumain.

ROOT: kain | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

kumakain

kumain

kakain

kumakain namán pô akó. kumain ka namán. kakain sana siyá.
kumakain kayó. kumain palá silá! Baká kakain itó.
Hindî iyán kumakain. kumain sana itó. kakain ba ang mga tatay at nanay?
kumakain ngâ si Kikò. kumain rin iyón. kakain namán kamí.
kumakain raw siná Kikò at Charina. kumain ang tatay. Hindî tayo kakain.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com