kunin, to be taken, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

kunin, to be taken

Kunin mo na itóng 20, parang tulong ko na lang. Go ahead and take this 20, as my contribution.
How to use: [sentence [verb-in kunin] [NG-agent] [ANG-theme]]

kunin natin itó

inkkuha natin.  inkuha na ba nilá?  kunin na ninyó!  kkuhain sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó inkkuha.  Hindî pa ba nilá inkuha?  Huwág na ninyóng kunin!  Hindî sana ninyó kkuhain!

ROOT: kuha | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

inkkuha

inkuha

kkuhain

inkkuha kó naman pô. inkuha mo namán. kkuhain sana niyá.
inkkuha ninyó. inkuha palá nilá! baká kkuhain nitó.
Hindî inkkuha niyán. inkuha sana nitó. kkuhain ba ng mga tatay at nanay?
inkkuha ngâ ni Kikò. inkuha rin niyón. kkuhain namán namín.
inkkuha raw niná Kikò at Charina. inkuha ng tatay. Hindî natin kkuhain.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com