tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

lakarin, to be traveled by walking

Kaya kong lakarin ang Makati mula sa Mandaluyong. I can walk to Makati from Mandaluyong.
How to use: [sentence [verb-in lakarin] [NG-agent] [ANG-theme]]

lakarin natin itó

linalakad natin.  linakad na ba nilá?  lakarin na ninyó!  lalakarin sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó linalakad.  Hindî pa ba nilá linakad?  Huwág na ninyóng lakarin!  Hindî sana ninyó lalakarin!
Gustó ko sanang lakarin.  Ayaw mo bang lakarin?  Kailangan nating lakarin.  Kaya ba niláng lakarin?
Kailán ba sana tayo lalakarin?  Bakit ba silá linakad?  Paano ka linalakad?

ROOT: lakad | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

linalakad

linakad

lalakarin

linalakad kó naman pô. linakad mo namán. lalakarin sana niyá.
linalakad ninyó. linakad palá nilá! baká lalakarin nitó.
Hindî linalakad niyán. linakad sana nitó. lalakarin ba ng mga tatay at nanay?
linalakad ngâ ni Kikò. linakad rin niyón. lalakarin namán namín.
linalakad raw niná Kikò at Charina. linakad ng tatay. Hindî natin lalakarin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com