tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

maglakad, to walk

Maglakad na lang tayo. Malapit lang. Let's just walk. It's near enough.
How to use: [sentence [verb-mag maglakad] [ANG-agent]]

naglalakad tayo  .  Kailan ba silá naglakad na?  Saan sana tayo maglalakad?  Paano siyá naglalakad?  Bakit kayó maglakad?
maglakad na kayó!  Huwag kayóng maglakad.  Sana maglakad silá.  Puede ba maglakad?  Puedeng maglakad.  Hindi puedeng maglakad.
Dapat bang maglakad?  Hindi dapat maglakad.  Tulungan mo nga akong maglakad.  Turuan mo nga akong maglakad.
Gustó kong maglakad.  Ayaw mo bang maglakad?  Kailangan nating maglakad.  Kaya ba niláng maglakad?
Kailán ba sana tayo maglalakad?  Bakit ba silá naglakad?  Paano ka naglalakad?
Madali lang siyang maglakad.  Tulungan mo nga akong maglakad?  Sana puede tayong maglakad.

ROOT: lakad | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

naglalakad

naglakad

maglalakad

naglalakad namán pô akó. naglakad ka namán. maglalakad sana siyá.
naglalakad kayó. naglakad palá silá! Baká maglalakad itó.
Hindî iyán naglalakad. naglakad sana itó. maglalakad ba ang mga tatay at nanay?
naglalakad ngâ si Kikò. naglakad rin iyón. maglalakad namán kamí.
naglalakad raw siná Kikò at Charina. naglakad ang tatay. Hindî tayo maglalakad.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com