tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

maglarô, to play

Kailán tayo maglalarô? When are we going to play?
How to use: [sentence [verb-mag maglarô] [ANG-agent]]

naglalarô tayo  .  Kailan ba silá naglarô na?  Saan sana tayo maglalarô?  Paano siyá naglalarô?  Bakit kayó maglarô?
maglarô na kayó!  Huwag kayóng maglarô.  Sana maglarô silá.  Puede ba maglarô?  Puedeng maglarô.  Hindi puedeng maglarô.
Dapat bang maglarô?  Hindi dapat maglarô.  Tulungan mo nga akong maglarô.  Turuan mo nga akong maglarô.
Gustó kong maglarô.  Ayaw mo bang maglarô?  Kailangan nating maglarô.  Kaya ba niláng maglarô?
Kailán ba sana tayo maglalarô?  Bakit ba silá naglarô?  Paano ka naglalarô?
Madali lang siyang maglarô.  Tulungan mo nga akong maglarô?  Sana puede tayong maglarô.

ROOT: larô | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

naglalarô

naglarô

maglalarô

naglalarô namán pô akó. naglarô ka namán. maglalarô sana siyá.
naglalarô kayó. naglarô palá silá! Baká maglalarô itó.
Hindî iyán naglalarô. naglarô sana itó. maglalarô ba ang mga tatay at nanay?
naglalarô ngâ si Kikň. naglarô rin iyón. maglalarô namán kamí.
naglalarô raw siná Kikň at Charina. naglarô ang tatay. Hindî tayo maglalarô.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com