tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magmerienda, to have a snack

Nagmerienda na ba kayó? An'óng mayroón? Have you had a snack? What's there to eat?
How to use: [sentence [verb-mag magmerienda] [ANG-agent]]

nagmemerienda tayo  .  Kailan ba silá nagmerienda na?  Saan sana tayo magmemerienda?  Paano siyá nagmemerienda?  Bakit kayó magmerienda?
magmerienda na kayó!  Huwag kayóng magmerienda.  Sana magmerienda silá.  Puede ba magmerienda?  Puedeng magmerienda.  Hindi puedeng magmerienda.
Dapat bang magmerienda?  Hindi dapat magmerienda.  Tulungan mo nga akong magmerienda.  Turuan mo nga akong magmerienda.
Gustó kong magmerienda.  Ayaw mo bang magmerienda?  Kailangan nating magmerienda.  Kaya ba niláng magmerienda?
Kailán ba sana tayo magmemerienda?  Bakit ba silá nagmerienda?  Paano ka nagmemerienda?
Madali lang siyang magmerienda.  Tulungan mo nga akong magmerienda?  Sana puede tayong magmerienda.

ROOT: merien da | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagmemerienda

nagmerienda

magmemerienda

nagmemerienda namán pô akó. nagmerienda ka namán. magmemerienda sana siyá.
nagmemerienda kayó. nagmerienda palá silá! Baká magmemerienda itó.
Hindî iyán nagmemerienda. nagmerienda sana itó. magmemerienda ba ang mga tatay at nanay?
nagmemerienda ngâ si Kikò. nagmerienda rin iyón. magmemerienda namán kamí.
nagmemerienda raw siná Kikò at Charina. nagmerienda ang tatay. Hindî tayo magmemerienda.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com