tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

panoorin, to be watched

Panoorin natin si Ebiang sa TV. Kakanta raw at sasayaw. Let's watch Ebiang on TV. She's supposed to sing and dance.
How to use: [sentence [verb-object-focus panoorin] [ng-agent natin] [ang-subject itó]]

panoorin natin itó

pinapanood natin.  pinanood na ba nilá?  panoorin na ninyó!  papanoorin sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó pinapanood.  Hindî pa ba nilá pinanood?  Huwág na ninyóng panoorin!  Hindî sana ninyó papanoorin!
Gustó ko sanang panoorin.  Ayaw mo bang panoorin?  Kailangan nating panoorin.  Kaya ba niláng panoorin?
Kailán ba sana tayo papanoorin?  Bakit ba silá pinanood?  Paano ka pinapanood?

ROOT: nood | AFFIX: pa-in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

pinapanood

pinanood

papanoorin

pinapanood kó naman pô. pinanood mo namán. papanoorin sana niyá.
pinapanood ninyó. pinanood palá nilá! baká papanoorin nitó.
Hindî pinapanood niyán. pinanood sana nitó. papanoorin ba ng mga tatay at nanay?
pinapanood ngâ ni Kikò. pinanood rin niyón. papanoorin namán namín.
pinapanood raw niná Kikò at Charina. pinanood ng tatay. Hindî natin papanoorin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com