tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

pawisan, to perspire

Papawisan ka talaga, kasí napakainit. You will really perspire, because it's so hot.
How to use: [sentence [verb-an pawisan] [NG-agent] [ANG-theme]]

pawisan natin itó

pinapawisan natin.  pinawisan na ba nilá?  pawisan na ninyó!  papawisan sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó pinapawisan.  Hindî pa ba nilá pinawisan?  Huwág na ninyóng pawisan!  Hindî sana ninyó papawisan!
Gustó ko sanang pawisan.  Ayaw mo bang pawisan?  Kailangan nating pawisan.  Kaya ba niláng pawisan?
Kailán ba sana tayo papawisan?  Bakit ba silá pinawisan?  Paano ka pinapawisan?

ROOT: pawis | AFFIX: an

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

pinapawisan

pinawisan

papawisan

pinapawisan kó naman pô. pinawisan mo namán. papawisan sana niyá.
pinapawisan ninyó. pinawisan palá nilá! baká papawisan nitó.
Hindî pinapawisan niyán. pinawisan sana nitó. papawisan ba ng mga tatay at nanay?
pinapawisan ngâ ni Kikò. pinawisan rin niyón. papawisan namán namín.
pinapawisan raw niná Kikò at Charina. pinawisan ng tatay. Hindî natin papawisan.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com