tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magpasalamat, to give thanks

Nagpapasalamat akó araw-araw sa lahat ng mabuti sa buhay ko. I give thanks every day for all the good things in my life.
How to use: [sentence [verb-mag magpasalamat] [ANG-agent]]

nagpapasalamat tayo  .  Kailan ba silá nagpasalamat na?  Saan sana tayo magpapasalamat?  Paano siyá nagpapasalamat?  Bakit kayó magpasalamat?
magpasalamat na kayó!  Huwag kayóng magpasalamat.  Sana magpasalamat silá.  Puede ba magpasalamat?  Puedeng magpasalamat.  Hindi puedeng magpasalamat.
Dapat bang magpasalamat?  Hindi dapat magpasalamat.  Tulungan mo nga akong magpasalamat.  Turuan mo nga akong magpasalamat.
Gustó kong magpasalamat.  Ayaw mo bang magpasalamat?  Kailangan nating magpasalamat.  Kaya ba niláng magpasalamat?
Kailán ba sana tayo magpapasalamat?  Bakit ba silá nagpasalamat?  Paano ka nagpapasalamat?
Madali lang siyang magpasalamat.  Tulungan mo nga akong magpasalamat?  Sana puede tayong magpasalamat.

ROOT: salamat | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagpapasalamat

nagpasalamat

magpapasalamat

nagpapasalamat namán pô akó. nagpasalamat ka namán. magpapasalamat sana siyá.
nagpapasalamat kayó. nagpasalamat palá silá! Baká magpapasalamat itó.
Hindî iyán nagpapasalamat. nagpasalamat sana itó. magpapasalamat ba ang mga tatay at nanay?
nagpapasalamat ngâ si Kikò. nagpasalamat rin iyón. magpapasalamat namán kamí.
nagpapasalamat raw siná Kikò at Charina. nagpasalamat ang tatay. Hindî tayo magpapasalamat.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com