magsalitâ, to speak, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magsalitâ, to speak

Mag-isip muna, bago magsalitâ. Think, before speaking.
How to use: [sentence [verb-mag magsalitâ] [ANG-agent] [NG-theme]]

nagsasalitâ tayo ng Filipino.  nagsalitâ na ba silá?  magsalitâ na kayó!  magsasalitâ sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nagsasalitâ ng Filipino.  Hindî pa ba silá nagsalitâ?  Huwág na kayóng magsalitâ!  Hindî sana kayó magsasalitâ!

ROOT: salitâ | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagsasalitâ

nagsalitâ

magsasalitâ

nagsasalitâ namán pô akó. nagsalitâ ka namán. magsasalitâ sana siyá.
nagsasalitâ kayó. nagsalitâ palá silá! Baká magsasalitâ itó.
Hindî iyán nagsasalitâ. nagsalitâ sana itó. magsasalitâ ba ang mga tatay at nanay?
nagsasalitâ ngâ si Kikò. nagsalitâ rin iyón. magsasalitâ namán kamí.
nagsasalitâ raw siná Kikò at Charina. nagsalitâ ang tatay. Hindî tayo magsasalitâ.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com