tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magsalitâ, to speak

Mag-isip muna, bago magsalitâ. Think, before speaking.
How to use: [sentence [verb-mag magsalitâ] [ANG-agent] [NG-theme]]

nagsasalitâ tayo ng Filipino.  Kailan ba silá nagsalitâ na?  Saan sana tayo magsasalitâ?  Paano siyá nagsasalitâ?  Bakit kayó magsalitâ?
magsalitâ na kayó!  Huwag kayóng magsalitâ.  Sana magsalitâ silá.  Puede ba magsalitâ?  Puedeng magsalitâ.  Hindi puedeng magsalitâ.
Dapat bang magsalitâ?  Hindi dapat magsalitâ.  Tulungan mo nga akong magsalitâ.  Turuan mo nga akong magsalitâ.
Gustó kong magsalitâ.  Ayaw mo bang magsalitâ?  Kailangan nating magsalitâ.  Kaya ba niláng magsalitâ?
Kailán ba sana tayo magsasalitâ?  Bakit ba silá nagsalitâ?  Paano ka nagsasalitâ?
Madali lang siyang magsalitâ.  Tulungan mo nga akong magsalitâ?  Sana puede tayong magsalitâ.

ROOT: salitâ | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagsasalitâ

nagsalitâ

magsasalitâ

nagsasalitâ namán pô akó. nagsalitâ ka namán. magsasalitâ sana siyá.
nagsasalitâ kayó. nagsalitâ palá silá! Baká magsasalitâ itó.
Hindî iyán nagsasalitâ. nagsalitâ sana itó. magsasalitâ ba ang mga tatay at nanay?
nagsasalitâ ngâ si Kikò. nagsalitâ rin iyón. magsasalitâ namán kamí.
nagsasalitâ raw siná Kikò at Charina. nagsalitâ ang tatay. Hindî tayo magsasalitâ.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com