tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magsapatos, to put on shoes

Magsapatos ka na, at aalís na tayo. Put on your shoes, as we are about to go.
How to use: [sentence [verb-mag magsapatos] [ANG-agent]]

nagsasapatos tayo  .  Kailan ba silá nagsapatos na?  Saan sana tayo magsasapatos?  Paano siyá nagsasapatos?  Bakit kayó magsapatos?
magsapatos na kayó!  Huwag kayóng magsapatos.  Sana magsapatos silá.  Puede ba magsapatos?  Puedeng magsapatos.  Hindi puedeng magsapatos.
Dapat bang magsapatos?  Hindi dapat magsapatos.  Tulungan mo nga akong magsapatos.  Turuan mo nga akong magsapatos.
Gustó kong magsapatos.  Ayaw mo bang magsapatos?  Kailangan nating magsapatos.  Kaya ba niláng magsapatos?
Kailán ba sana tayo magsasapatos?  Bakit ba silá nagsapatos?  Paano ka nagsasapatos?
Madali lang siyang magsapatos.  Tulungan mo nga akong magsapatos?  Sana puede tayong magsapatos.

ROOT: sapatos | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagsasapatos

nagsapatos

magsasapatos

nagsasapatos namán pô akó. nagsapatos ka namán. magsasapatos sana siyá.
nagsasapatos kayó. nagsapatos palá silá! Baká magsasapatos itó.
Hindî iyán nagsasapatos. nagsapatos sana itó. magsasapatos ba ang mga tatay at nanay?
nagsasapatos ngâ si Kikò. nagsapatos rin iyón. magsasapatos namán kamí.
nagsasapatos raw siná Kikò at Charina. nagsapatos ang tatay. Hindî tayo magsasapatos.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com