magsimbá, to go to church, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magsimbá, to go to church

Waláng tao sa bahay, baka nagsimbá silá, Linggó ngayón. There's nobody home. They may have gone to church. It's Sunday.
How to use: [sentence [verb-mag magsimbá] [ANG-agent]]

nagsisimbá tayo  .  nagsimbá na ba silá?  magsimbá na kayó!  magsisimbá sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nagsisimbá  .  Hindî pa ba silá nagsimbá?  Huwág na kayóng magsimbá!  Hindî sana kayó magsisimbá!

ROOT: simbá | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagsisimbá

nagsimbá

magsisimbá

nagsisimbá namán pô akó. nagsimbá ka namán. magsisimbá sana siyá.
nagsisimbá kayó. nagsimbá palá silá! Baká magsisimbá itó.
Hindî iyán nagsisimbá. nagsimbá sana itó. magsisimbá ba ang mga tatay at nanay?
nagsisimbá ngâ si Kikò. nagsimbá rin iyón. magsisimbá namán kamí.
nagsisimbá raw siná Kikò at Charina. nagsimbá ang tatay. Hindî tayo magsisimbá.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com