tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

subukan, to be tried

Subukan mo muna, bago ka umayaw. First give it a try, before you give up.
How to use: [sentence [verb-an subukan] [NG-agent] [ANG-theme]]

subukan natin itó

sinusubukan natin.  sinubukan na ba nilá?  subukan na ninyó!  susubukan sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó sinusubukan.  Hindî pa ba nilá sinubukan?  Huwág na ninyóng subukan!  Hindî sana ninyó susubukan!
Gustó ko sanang subukan.  Ayaw mo bang subukan?  Kailangan nating subukan.  Kaya ba niláng subukan?
Kailán ba sana tayo susubukan?  Bakit ba silá sinubukan?  Paano ka sinusubukan?

ROOT: subok | AFFIX: an

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

sinusubukan

sinubukan

susubukan

sinusubukan kó naman pô. sinubukan mo namán. susubukan sana niyá.
sinusubukan ninyó. sinubukan palá nilá! baká susubukan nitó.
Hindî sinusubukan niyán. sinubukan sana nitó. susubukan ba ng mga tatay at nanay?
sinusubukan ngâ ni Kikò. sinubukan rin niyón. susubukan namán namín.
sinusubukan raw niná Kikò at Charina. sinubukan ng tatay. Hindî natin susubukan.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com