tawagin, to be called, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

tawagin, to be called

Tawagin mo na silá. Kakain na. Call them already. It's time to eat.
How to use: [sentence [verb-in tawagin] [NG-agent] [ANG-theme]]

tawagin natin itó

tinatawag natin.  tinawag na ba nilá?  tawagin na ninyó!  tatawagin sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó tinatawag.  Hindî pa ba nilá tinawag?  Huwág na ninyóng tawagin!  Hindî sana ninyó tatawagin!
Gustó ko sanang tawagin.  Ayaw mo bang tawagin?  Kailangan nating tawagin.  Kaya ba niláng tawagin?
Kailán ba sana tayo tatawagin?  Bakit ba silá tinawag?  Paano ka tinatawag?

ROOT: tawag | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

tinatawag

tinawag

tatawagin

tinatawag kó naman pô. tinawag mo namán. tatawagin sana niyá.
tinatawag ninyó. tinawag palá nilá! baká tatawagin nitó.
Hindî tinatawag niyán. tinawag sana nitó. tatawagin ba ng mga tatay at nanay?
tinatawag ngâ ni Kikò. tinawag rin niyón. tatawagin namán namín.
tinatawag raw niná Kikò at Charina. tinawag ng tatay. Hindî natin tatawagin.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com