mananghalian, to have lunch, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mananghalian, to have lunch

Manánghalian muna tayo bago lumakad. Let's have lunch before we go.
How to use: [sentence [verb-actor-focus mananghalian] [ang-subject tayo] [ng-theme nitó]]

nanananghalian tayo ng pinakbét.  nananghalian na ba silá?  mananghalian na kayó!  manananghalian sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nanananghalian ng pinakbét.  Hindî pa ba silá nananghalian?  Huwág na kayóng mananghalian!  Hindî sana kayó manananghalian!

ROOT: tanghalě | AFFIX: ma-an

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nanananghalian

nananghalian

manananghalian

nanananghalian namán pô akó. nananghalian ka namán. manananghalian sana siyá.
nanananghalian kayó. nananghalian palá silá! Baká manananghalian itó.
Hindî iyán nanananghalian. nananghalian sana itó. manananghalian ba ang mga tatay at nanay?
nanananghalian ngâ si Kikň. nananghalian rin iyón. manananghalian namán kamí.
nanananghalian raw siná Kikň at Charina. nananghalian ang tatay. Hindî tayo manananghalian.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com