tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

ubusin, to be consumed

Kaunti na lang. Ubusin na natin. There's just a little left. Let's finish it off.
How to use: [sentence [verb-in ubusin] [NG-agent] [ANG-theme]]

ubusin natin itó

inuubos natin.  inubos na ba nilá?  ubusin na ninyó!  uubosin sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó inuubos.  Hindî pa ba nilá inubos?  Huwág na ninyóng ubusin!  Hindî sana ninyó uubosin!
Gustó ko sanang ubusin.  Ayaw mo bang ubusin?  Kailangan nating ubusin.  Kaya ba niláng ubusin?
Kailán ba sana tayo uubosin?  Bakit ba silá inubos?  Paano ka inuubos?

ROOT: ubos | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

inuubos

inubos

uubosin

inuubos kó naman pô. inubos mo namán. uubosin sana niyá.
inuubos ninyó. inubos palá nilá! baká uubosin nitó.
Hindî inuubos niyán. inubos sana nitó. uubosin ba ng mga tatay at nanay?
inuubos ngâ ni Kikò. inubos rin niyón. uubosin namán namín.
inuubos raw niná Kikò at Charina. inubos ng tatay. Hindî natin uubosin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com