tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mawalâ, to be lost

Hindî ko makita ang aking telefono. Nawalâ yatŕ. I can't see my phone. I think it's lost.
How to use: [sentence [verb-actor-focus mawalâ] [ang-subject tayo]]

nawawalâ tayo  .  Kailan ba silá nawalâ na?  Saan sana tayo mawawalâ?  Paano siyá nawawalâ?  Bakit kayó mawalâ?
mawalâ na kayó!  Huwag kayóng mawalâ.  Sana mawalâ silá.  Puede ba mawalâ?  Puedeng mawalâ.  Hindi puedeng mawalâ.
Dapat bang mawalâ?  Hindi dapat mawalâ.  Tulungan mo nga akong mawalâ.  Turuan mo nga akong mawalâ.
Gustó kong mawalâ.  Ayaw mo bang mawalâ?  Kailangan nating mawalâ.  Kaya ba niláng mawalâ?
Kailán ba sana tayo mawawalâ?  Bakit ba silá nawalâ?  Paano ka nawawalâ?
Madali lang siyang mawalâ.  Tulungan mo nga akong mawalâ?  Sana puede tayong mawalâ.

ROOT: walâ | AFFIX: ma

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nawawalâ

nawalâ

mawawalâ

nawawalâ namán pô akó. nawalâ ka namán. mawawalâ sana siyá.
nawawalâ kayó. nawalâ palá silá! Baká mawawalâ itó.
Hindî iyán nawawalâ. nawalâ sana itó. mawawalâ ba ang mga tatay at nanay?
nawawalâ ngâ si Kikň. nawalâ rin iyón. mawawalâ namán kamí.
nawawalâ raw siná Kikň at Charina. nawalâ ang tatay. Hindî tayo mawawalâ.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com