humingî ng tawad, to beg forgiveness, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

humingî ng tawad, to beg forgiveness

Nagkamalî akó. Kailangan kong humingî ng tawad. I was wrong. I need to beg forgiveness.
How to use: [sentence [verb-um humingî ng tawad] [ANG-agent]]

humihingîngtawad tayo  .  humingîngtawad na ba silá?  humingî ng tawad na kayó!  hihingîngtawad sana siná Charina at nanay.  Hindî akó humihingîngtawad  .  Hindî pa ba silá humingîngtawad?  Huwág na kayóng humingî ng tawad!  Hindî sana kayó hihingîngtawad!

ROOT: hingî ng tawad | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

humihingîngtawad

humingîngtawad

hihingîngtawad

humihingîngtawad namán pô akó. humingîngtawad ka namán. hihingîngtawad sana siyá.
humihingîngtawad kayó. humingîngtawad palá silá! Baká hihingîngtawad itó.
Hindî iyán humihingîngtawad. humingîngtawad sana itó. hihingîngtawad ba ang mga tatay at nanay?
humihingîngtawad ngâ si Kikò. humingîngtawad rin iyón. hihingîngtawad namán kamí.
humihingîngtawad raw siná Kikò at Charina. humingîngtawad ang tatay. Hindî tayo hihingîngtawad.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com