tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

humingî ng tawad, to beg forgiveness

Nagkamalî akó. Kailangan kong humingî ng tawad. I was wrong. I need to beg forgiveness.
How to use: [sentence [verb-um humingî ng tawad] [ANG-agent]]

humihingîngtawad tayo  .  Kailan ba silá humingîngtawad na?  Saan sana tayo hihingîngtawad?  Paano siyá humihingîngtawad?  Bakit kayó humingî ng tawad?
humingî ng tawad na kayó!  Huwag kayóng humingî ng tawad.  Sana humingî ng tawad silá.  Puede ba humingî ng tawad?  Puedeng humingî ng tawad.  Hindi puedeng humingî ng tawad.
Dapat bang humingî ng tawad?  Hindi dapat humingî ng tawad.  Tulungan mo nga akong humingî ng tawad.  Turuan mo nga akong humingî ng tawad.
Gustó kong humingî ng tawad.  Ayaw mo bang humingî ng tawad?  Kailangan nating humingî ng tawad.  Kaya ba niláng humingî ng tawad?
Kailán ba sana tayo hihingîngtawad?  Bakit ba silá humingîngtawad?  Paano ka humihingîngtawad?
Madali lang siyang humingî ng tawad.  Tulungan mo nga akong humingî ng tawad?  Sana puede tayong humingî ng tawad.

ROOT: hingî ng tawad | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

humihingîngtawad

humingîngtawad

hihingîngtawad

humihingîngtawad namán pô akó. humingîngtawad ka namán. hihingîngtawad sana siyá.
humihingîngtawad kayó. humingîngtawad palá silá! Baká hihingîngtawad itó.
Hindî iyán humihingîngtawad. humingîngtawad sana itó. hihingîngtawad ba ang mga tatay at nanay?
humihingîngtawad ngâ si Kikò. humingîngtawad rin iyón. hihingîngtawad namán kamí.
humihingîngtawad raw siná Kikò at Charina. humingîngtawad ang tatay. Hindî tayo hihingîngtawad.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com