isaulì, to be returned, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

isaulì, to be returned

Kailán mo isasaulì ang aking aklát? When will you return my book?
How to use: [sentence [verb-i isaulì] [NG-agent] [ANG-theme]]

isaulì natin itó

isinasauli natin.  isinauli na ba nilá?  isaulì na ninyó!  isasauli sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó isinasauli.  Hindî pa ba nilá isinauli?  Huwág na ninyóng isaulì!  Hindî sana ninyó isasauli!
Gustó ko sanang isaulì.  Ayaw mo bang isaulì?  Kailangan nating isaulì.  Kaya ba niláng isaulì?
Kailán ba sana tayo isasauli?  Bakit ba silá isinauli?  Paano ka isinasauli?

ROOT: sauli | AFFIX: i

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

isinasauli

isinauli

isasauli

isinasauli kó naman pô. isinauli mo namán. isasauli sana niyá.
isinasauli ninyó. isinauli palá nilá! baká isasauli nitó.
Hindî isinasauli niyán. isinauli sana nitó. isasauli ba ng mga tatay at nanay?
isinasauli ngâ ni Kikò. isinauli rin niyón. isasauli namán namín.
isinasauli raw niná Kikò at Charina. isinauli ng tatay. Hindî natin isasauli.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com