tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

lumay˘, to go far

Lumay˘ ka sa akin! Go away (from me).
How to use: [sentence [verb-um lumay˘] [ANG-agent]]

lumalay˘ tayo  .  Kailan ba silß lumay˘ na?  Saan sana tayo lalay˘?  Paano siyß lumalay˘?  Bakit kayˇ lumay˘?
lumay˘ na kayˇ!  Huwag kayˇng lumay˘.  Sana lumay˘ silß.  Puede ba lumay˘?  Puedeng lumay˘.  Hindi puedeng lumay˘.
Dapat bang lumay˘?  Hindi dapat lumay˘.  Tulungan mo nga akong lumay˘.  Turuan mo nga akong lumay˘.
Gustˇ kong lumay˘.  Ayaw mo bang lumay˘?  Kailangan nating lumay˘.  Kaya ba nilßng lumay˘?
Kailßn ba sana tayo lalay˘?  Bakit ba silß lumay˘?  Paano ka lumalay˘?
Madali lang siyang lumay˘.  Tulungan mo nga akong lumay˘?  Sana puede tayong lumay˘.

ROOT: lay˘ | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

lumalay˘

lumay˘

lalay˘

lumalay˘ namßn p˘ akˇ. lumay˘ ka namßn. lalay˘ sana siyß.
lumalay˘ kayˇ. lumay˘ palß silß! Bakß lalay˘ itˇ.
Hindţ iyßn lumalay˘. lumay˘ sana itˇ. lalay˘ ba ang mga tatay at nanay?
lumalay˘ ngÔ si Kik˛. lumay˘ rin iyˇn. lalay˘ namßn kamÝ.
lumalay˘ raw sinß Kik˛ at Charina. lumay˘ ang tatay. Hindţ tayo lalay˘.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com