tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mag-aksayá, to waste

Huwág tayong mag-aksayá ng tubig, koryente o anumáng bagay. Let's not waste water, electricity or anything.
How to use: [sentence [verb-mag mag-aksayá] [ANG-agent]]

nag-aaksayá tayo  .  Kailan ba silá nag-aksayá na?  Saan sana tayo mag-aaksayá?  Paano siyá nag-aaksayá?  Bakit kayó mag-aksayá?
mag-aksayá na kayó!  Huwag kayóng mag-aksayá.  Sana mag-aksayá silá.  Puede ba mag-aksayá?  Puedeng mag-aksayá.  Hindi puedeng mag-aksayá.
Dapat bang mag-aksayá?  Hindi dapat mag-aksayá.  Tulungan mo nga akong mag-aksayá.  Turuan mo nga akong mag-aksayá.
Gustó kong mag-aksayá.  Ayaw mo bang mag-aksayá?  Kailangan nating mag-aksayá.  Kaya ba niláng mag-aksayá?
Kailán ba sana tayo mag-aaksayá?  Bakit ba silá nag-aksayá?  Paano ka nag-aaksayá?
Madali lang siyang mag-aksayá.  Tulungan mo nga akong mag-aksayá?  Sana puede tayong mag-aksayá.

ROOT: aksayá | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nag-aaksayá

nag-aksayá

mag-aaksayá

nag-aaksayá namán pô akó. nag-aksayá ka namán. mag-aaksayá sana siyá.
nag-aaksayá kayó. nag-aksayá palá silá! Baká mag-aaksayá itó.
Hindî iyán nag-aaksayá. nag-aksayá sana itó. mag-aaksayá ba ang mga tatay at nanay?
nag-aaksayá ngâ si Kikň. nag-aksayá rin iyón. mag-aaksayá namán kamí.
nag-aaksayá raw siná Kikň at Charina. nag-aksayá ang tatay. Hindî tayo mag-aaksayá.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com