mag-aksayá, to waste, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mag-aksayá, to waste

Huwág tayong mag-aksayá ng tubig, koryente o anumáng bagay. Let's not waste water, electricity or anything.
How to use: [sentence [verb-mag mag-aksayá] [ANG-agent]]

nag-aaksayá tayo  .  nag-aksayá na ba silá?  mag-aksayá na kayó!  mag-aaksayá sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nag-aaksayá  .  Hindî pa ba silá nag-aksayá?  Huwág na kayóng mag-aksayá!  Hindî sana kayó mag-aaksayá!

ROOT: aksayá | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nag-aaksayá

nag-aksayá

mag-aaksayá

nag-aaksayá namán pô akó. nag-aksayá ka namán. mag-aaksayá sana siyá.
nag-aaksayá kayó. nag-aksayá palá silá! Baká mag-aaksayá itó.
Hindî iyán nag-aaksayá. nag-aksayá sana itó. mag-aaksayá ba ang mga tatay at nanay?
nag-aaksayá ngâ si Kikň. nag-aksayá rin iyón. mag-aaksayá namán kamí.
nag-aaksayá raw siná Kikň at Charina. nag-aksayá ang tatay. Hindî tayo mag-aaksayá.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com