tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

sumulat, to write

Huwág mong kalimutang sumulat. Don't forget to write.
How to use: [sentence [verb-um sumulat] [ANG-agent]]

sumusulat tayo  .  Kailan ba silá sumulat na?  Saan sana tayo susulat?  Paano siyá sumusulat?  Bakit kayó sumulat?
sumulat na kayó!  Huwag kayóng sumulat.  Sana sumulat silá.  Puede ba sumulat?  Puedeng sumulat.  Hindi puedeng sumulat.
Dapat bang sumulat?  Hindi dapat sumulat.  Tulungan mo nga akong sumulat.  Turuan mo nga akong sumulat.
Gustó kong sumulat.  Ayaw mo bang sumulat?  Kailangan nating sumulat.  Kaya ba niláng sumulat?
Kailán ba sana tayo susulat?  Bakit ba silá sumulat?  Paano ka sumusulat?
Madali lang siyang sumulat.  Tulungan mo nga akong sumulat?  Sana puede tayong sumulat.

ROOT: sulat | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

sumusulat

sumulat

susulat

sumusulat namán pô akó. sumulat ka namán. susulat sana siyá.
sumusulat kayó. sumulat palá silá! Baká susulat itó.
Hindî iyán sumusulat. sumulat sana itó. susulat ba ang mga tatay at nanay?
sumusulat ngâ si Kikò. sumulat rin iyón. susulat namán kamí.
sumusulat raw siná Kikò at Charina. sumulat ang tatay. Hindî tayo susulat.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com