sumulat, to write, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

sumulat, to write

Huwág mong kalimutang sumulat. Don't forget to write.
How to use: [sentence [verb-um sumulat] [ANG-agent]]

sumusulat tayo  .  sumulat na ba silá?  sumulat na kayó!  susulat sana siná Charina at nanay.  Hindî akó sumusulat  .  Hindî pa ba silá sumulat?  Huwág na kayóng sumulat!  Hindî sana kayó susulat!

ROOT: sulat | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

sumusulat

sumulat

susulat

sumusulat namán pô akó. sumulat ka namán. susulat sana siyá.
sumusulat kayó. sumulat palá silá! Baká susulat itó.
Hindî iyán sumusulat. sumulat sana itó. susulat ba ang mga tatay at nanay?
sumusulat ngâ si Kikò. sumulat rin iyón. susulat namán kamí.
sumusulat raw siná Kikò at Charina. sumulat ang tatay. Hindî tayo susulat.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com