tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

bitawan, let go


How to use: [sentence [verb-an bitawan] [NG-agent] [ANG-theme]]

bitawan natin itó

binibitawan natin.  binitawan na ba nilá?  bitawan na ninyó!  bibitawan sana niná Charina at nanay.  Hindî pa akó binibitawan.  Hindî pa ba nilá binitawan?  Huwág na ninyóng bitawan!  Hindî sana ninyó bibitawan!
Gustó ko sanang bitawan.  Ayaw mo bang bitawan?  Kailangan nating bitawan.  Kaya ba niláng bitawan?
Kailán ba sana tayo bibitawan?  Bakit ba silá binitawan?  Paano ka binibitawan?

ROOT: bitaw | AFFIX: an

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

binibitawan

binitawan

bibitawan

binibitawan kó naman pô. binitawan mo namán. bibitawan sana niyá.
binibitawan ninyó. binitawan palá nilá! baká bibitawan nitó.
Hindî binibitawan niyán. binitawan sana nitó. bibitawan ba ng mga tatay at nanay?
binibitawan ngâ ni Kikò. binitawan rin niyón. bibitawan namán namín.
binibitawan raw niná Kikò at Charina. binitawan ng tatay. Hindî natin bibitawan.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com