tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mag-babâ, go down


How to use: [sentence [verb-mag mag-babâ] [ANG-agent]]

nag-babâ tayo .  Kailan ba silá nag-babâ na?  Saan sana tayo mag-babâ?  Paano siyá nag-babâ?  Bakit kayó mag-babâ?
mag-babâ na kayó!  Huwag kayóng mag-babâ.  Sana mag-babâ silá.  Puede ba mag-babâ?  Puedeng mag-babâ.  Hindi puedeng mag-babâ.
Dapat bang mag-babâ?  Hindi dapat mag-babâ.  Tulungan mo nga akong mag-babâ.  Turuan mo nga akong mag-babâ.
Gustó kong mag-babâ.  Ayaw mo bang mag-babâ?  Kailangan nating mag-babâ.  Kaya ba niláng mag-babâ?
Kailán ba sana tayo mag-babâ?  Bakit ba silá nag-babâ?  Paano ka nag-babâ?
Madali lang siyang mag-babâ.  Tulungan mo nga akong mag-babâ?  Sana puede tayong mag-babâ.

ROOT: babâ | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nag-babâ

nag-babâ

mag-babâ

nag-babâ namán pô akó. nag-babâ ka namán. mag-babâ sana siyá.
nag-babâ kayó. nag-babâ palá silá! Baká mag-babâ itó.
Hindî iyán nag-babâ. nag-babâ sana itó. mag-babâ ba ang mga tatay at nanay?
nag-babâ ngâ si Kikň. nag-babâ rin iyón. mag-babâ namán kamí.
nag-babâ raw siná Kikň at Charina. nag-babâ ang tatay. Hindî tayo mag-babâ.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com