mag-babâ, go down, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

mag-babâ, go down


How to use: [sentence [verb-mag mag-babâ] [ANG-agent]]

nag-babâ tayo .  nag-babâ na ba silá?  mag-babâ na kayó!  mag-babâ sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nag-babâ .  Hindî pa ba silá nag-babâ?  Huwág na kayóng mag-babâ!  Hindî sana kayó mag-babâ!

ROOT: babâ | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nag-babâ

nag-babâ

mag-babâ

nag-babâ namán pô akó. nag-babâ ka namán. mag-babâ sana siyá.
nag-babâ kayó. nag-babâ palá silá! Baká mag-babâ itó.
Hindî iyán nag-babâ. nag-babâ sana itó. mag-babâ ba ang mga tatay at nanay?
nag-babâ ngâ si Kikň. nag-babâ rin iyón. mag-babâ namán kamí.
nag-babâ raw siná Kikň at Charina. nag-babâ ang tatay. Hindî tayo mag-babâ.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com