tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

humanap, search


How to use: [sentence [verb-um humanap] [ANG-agent]]

humahanap tayo ng taxi.  Kailan ba silá humanap na?  Saan sana tayo hahanap?  Paano siyá humahanap?  Bakit kayó humanap?
humanap na kayó!  Huwag kayóng humanap.  Sana humanap silá.  Puede ba humanap?  Puedeng humanap.  Hindi puedeng humanap.
Dapat bang humanap?  Hindi dapat humanap.  Tulungan mo nga akong humanap.  Turuan mo nga akong humanap.
Gustó kong humanap.  Ayaw mo bang humanap?  Kailangan nating humanap.  Kaya ba niláng humanap?
Kailán ba sana tayo hahanap?  Bakit ba silá humanap?  Paano ka humahanap?
Madali lang siyang humanap.  Tulungan mo nga akong humanap?  Sana puede tayong humanap.

ROOT: hanap | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

humahanap

humanap

hahanap

humahanap namán pô akó. humanap ka namán. hahanap sana siyá.
humahanap kayó. humanap palá silá! Baká hahanap itó.
Hindî iyán humahanap. humanap sana itó. hahanap ba ang mga tatay at nanay?
humahanap ngâ si Kikò. humanap rin iyón. hahanap namán kamí.
humahanap raw siná Kikò at Charina. humanap ang tatay. Hindî tayo hahanap.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com