tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com

Lesson Index


1   Welcome  
2   Have you always wanted to learn Filipino | Tagalog?  
3   I. GETTING STARTED  
4   Kumustá  
5   Mabuti pô  
6   Filipino alphabet  
7   Filipino vowels  
8   Filipino consonants  
9   The consonant "ng"  
10   Accents and word stress  
11   Malumay  
12   Malumě  
13   Mabilís  
14   Maragsâ  
15   Useful expressions: yes, no, and, but, or  
16   Milestone: bahay kubo  
17   Usapan Dalawa (2): Ano'ng ulam natin?  
18   -Um- verbs  
19   -um- verbs: present aspect  
20   -um- verbs: past aspect  
21   -um- verbs: future aspect  
22   Some useful verbs  
23   BASIC SENTENCE PATTERNS  
24   DESCRIBE SOMEBODY OR SOMETHING  
25   1A: Describe somebody by name  
26   PERSONS, PLACES, THINGS  
27   ANG-case  
28   Names of persons versus all other nouns  
29   Refer to a person by name: ANG-case  
30   Introduce yourself  
31   1C: Describe somebody or something (a non-personal name)  
32   Non-personal names: ANG-case  
33   1B: Describe somebody (a personal pronoun)  
34   Refer to persons by pronouns: ANG-case  
35   1D: Describe something (a non-personal pronoun)  
36   Non-personal pronouns: ANG-case  
37   ANG-phrase: reference chart  
38   Mga pang-urě: adjectives  
39   Word order  
40   The predicate marker AY and sentence word order  
41   Milestone: drying palay  
42   Usapan Tatlo (3): Ihanda n'yo ang mesa  
43   Hyphens  
44   Word linkers  
45   i- verbs  
46   How to form the present aspect of an i- verb  
47   How to form the past aspect of an i- verb  
48   How to form the future aspect of an i- verb  
49   Kausap: the person you are speaking to  
50   Milestone: rice fields  
51   Usapan Apat (4): Kumain ka ng gulay  
52   Other greetings  
53   Ikáw, ka, kita  
54   Usapan Lima (5): Ang gusto ko ay ang crispy pata  
55   NG-case  
56   Refer to a person by name: NG-case  
57   Non-personal names: NG-case  
58   Refer to persons by pronouns: NG-case, after noun  
59   Refer to persons by pronouns: NG-case, before noun  
60   Non-personal pronouns: NG-case  
61   NG-phrase: reference chart  
62   Some frequently used phrases  
63   Milestone: fertile San Jose valley  
64   Usapan Anim (6): Ako, gusto ko ng bistik  
65   SA-case  
66   Refer to a person by name: SA-case  
67   Non-personal names: SA-case  
68   Refer to persons by pronouns: SA-case  
69   Non-personal pronouns: SA-case  
70   SA-phrase: reference chart  
71   Shortcuts  
72   Also: "Rin" at "din"  
73   Milestone: lush green hills  
74   Usapan Pito (7): Tulungan mo nga akong maglaba?  
75   "-an" verbs  
76   "-an" verbs: present  
77   "-an" verbs: past  
78   "-an" verbs: future  
79   "SOMEBODY OR SOMETHING DOES SOMETHING"  
80   Pattern 2A: Personal name AY actor-focus verb  
81   Pattern 2B: Personal pronoun AY actor-focus verb  
82   2C:  
83   2D: "Something (a non-personal pronoun) performs an action"  
84   Milestone: blue-green waters and white sands  
85   Usapan Walo (8): Gising na, marami tayong gagawin  
86   "TO SOMEBODY OR SOMETHING HAPPENS SOMETHING"  
87   3A: "To somebody (a person’s name) happens an action"  
88   3B: "To somebody (a personal pronoun) happens an action"  
89   3C: "To somebody or something (a non-personal name) happens an action"  
90   3D:  
91   Usapan Siyam (9): Tulungan mong maglaba ang tatay mo  
92   Mag- verbs  
93   Mag- verbs: present  
94   Mag- verbs: past  
95   Mag- verbs: future  
96   Milestone: a local street market  
97   Usapan Sampu (10): Paano gamitin ang washing machine  
98   -in Verbs  
99   "-in" verbs: present aspect  
100   "-in" verbs: past aspect  
101   "-in" verbs: future aspect  
102   Usapan Labing-isa (11): Magluluto tayo ng pinakbet  
103   Na at pa  
104   Ba  
105   Namán  
106   Ngâ  
107   Milestone: Stuck in Manila traffic  
108   Usapan Labindalawa (12): Saan ba tayo magbabakasyon?  
109   maka- Verbs  
110   "maka-" verbs: present aspect  
111     
112   "maka-" verbs: future aspect  
113   A day in the life of . . . Part 1  
114   Usapan Labintatlo (13): Gusto kong tumingin ng sapatos  
115   Ma- verbs  
116   "ma-" verbs: present aspect  
117   "ma-" verbs: past aspect  
118   "ma-" verbs: future aspect  
119   Other useful words: the family  
120   Usapan Labing-apat (14): Magkano ang isang ticket?  
121   IV. WALA, MAYROON, MARAMI  
122   Wala  
123   Mayroon  
124   Reference Chart: Wala, Mayroon, Marami  
125   Kulang, tama, labis  
126   Tama  
127   Sobra o labis  
128   Usapan Labinglima (15): Saan ka galing?  
129   AYAW, GUSTO, KAILANGAN, KAYA, DAPAT, MAAARI  
130   Ayaw  
131   Gustó  
132   Kailangan  
133   Kaya  
134   Dapat  
135   Maaari  
136   MILESTONE  
137   Daw  
138   Baká  
139   Yatŕ  
140   Palá  
141   Kayâ  
142   Verbs: the mind  
143   Verbs: the senses  
144   Para sa ikagagaling at ikapagbabago ng mundo  
145   Mabuting Balita  
146   The human life cycle  
147   Useful Words and Phrases: Pagkatao  
148   Isang-daán hanggáng isáng angaw  
149   Maging, to become  
150   Narito, nariyán, naroón  
151   Wala dito, wala diyan, wala doon: reference chart  
152   Summary: itó, dito, nandito, walâ dito  
153   Self-Check 1  
154   Useful words and phrases: Mga oras ng araw  
155   Useful words and phrases: clothing  
156   Pattern Framework  
157   ANG-phrase and adjective phrase  
158   ANG-phrase and actor-focus verb  
159   ANG-phrase with object-focus verb  
160   Temporary End of Lessons  
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com