Achievement Test I

Fill in the blanks with the correct answer. Punuín ang mga puwáng ng mga tamang sagót.
The length of the blank is no indication of the length of the answer.
Thirty-five points total, one for each correctly filled blank.

1. _____ Kikň ay mabuti 2. _____ batŕ.
 
3. _____ (good, plural) ang mga anák niná Amado at Nene.
 
Ang bahay 4. _____ Ray at Precy ay 5. _____-lakí ng aming bahay.
 
6. _____ (bought) ng bagong coche 7. _____ tatay ni Charina.
 
8. _____ (cooked) ng pinakbét at adobong manók si Gloria.
 
9. _____ 10. _____ (has a lot of money) si Kikň.
 
Siya ay 11. _____ (will buy) ng maraming damít, sapatos at laruán.
 
12._____ 13. _____ (has no money) si Charina.
 
14._____ 15. _____ (she needs to) humirám (= to borrow) 16. _____ pera kay Kikň.
 
Ang tatay at nanay 17. _____ Kikň at Charina ay 18. _____ (good).
 
19. _____(cooks) ng masarap na pagkain ang nanay para sa buóng familia.
 
20. _____ (likes) ni Kikň 21. _____ adobong manók, pero 22, _____ (does not like) niyá ng pinakbét.
 
"Kikň, " sabi ng nanay noóng isang Sabado, "23. _____ (help) mong maglabá ang tatay, pagkatapos ng almusal.
 
Charina, 24. _____ (accompany) mo akóng magpuntá sa palengke.
 
Kailangan natin 25. _____ mamilí 26. _____ lulutuin natin sa darating 27. _____ linggó."
 
28. _____ (helped) ni Kikň ang tatay. Marunong siya 29. ____ maglabá dahil 30. _____ (taught) siya ni Charina.
 
"31. _____ (don't) kang 32. _____ (to eat) ng puro karné, Charina, " sabi ng nanay, "33. _____ (eat, imperative) ka 34. _____ maraming gulay."
 
35. _____ (very happy) ang buóng mag-anak.
 
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com