tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 101: "-in" verbs: future aspect


How to form the future aspect of an -in verb.
start with the root.
Repeat the root’s first syllable.
Add –in at the end of the root.

RootRoot’s first syllableResult
ayosaaayusin
gawâgagagawin


RootAffixOngoing | PresentCompleted | Past Future

inóm

in

i ni i nóm

in i nóm

i i nu mín

    iniinóm kó naman pô. ininóm mo namán. iinumín sana niyá.
    iniinóm ninyó. ininóm palá nilá! baká iinumín nitó.
    Hindî iniinóm niyán. ininóm sana nitó. iinumín ba ng mga tatay at nanay?
    iniinóm ngâ ni Kikò. ininóm rin niyón. iinumín namán namín.
    iniinóm raw niná Kikò at Charina. ininóm ng tatay. Hindî natin iinumín.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com