tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 108: Usapan Labindalawa (12): Saan ba tayo magbabakasyon?


1. Kikň: Itay, saán ba tayo magbábakasyón ngayóng taóng itó?
2. Tatay: Saán ba n'yo gustóng magpuntá-sa dagat o sa Baguio?
3. Charina: Gustó ko sa dagat.
4. Kikň: Sana magpuntá tayo sa Baguio, hindî pa akó nakákapuntá doon.
5. Charina: Walâ namáng magagawâ doon.
6. Nanay: Tamŕ si Kikň, Charina, hindî pa siyá nakapuntá sa Baguio.
7. Tatay: O sige, kung gayón, sa Baguio tayo magbábakasyón.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com