tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 114: Usapan Labintatlo (13): Gusto kong tumingin ng sapatos


1. Amado: Gustó kong tumingín ng sapatos.
2. Tindera: Ano'ng sukat n'yo?
3. Amado: Hindî akó sigurado, baka size 7 o kayâ 8.
4. Tindera: Ano'ng kulay ang gustó n'yo?
5. Amado: Mayroon bang itim o kaya brown?
6. Tindera: Heto, subukan n'yo itó.
7. Amado: Hindî kasya, masyadong masikíp.
8. Tindera: Itó kayâ.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com