tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 120: Usapan Labing-apat (14): Magkano ang isang ticket?


1. Amado: Anóng oras ang susunód na bus papuntá sa Baguio?
2. Empleado: A las once.
3. Amado: May aircon ba ang bus na iyón?
4. Empleado: Oo, may aircon ang bus na iyón.
5. Amado: Anóng oras daratíng sa Baguio ang bus na a las once?
6. Empleado: Daratíng sa Baguio ng a las siete ng gabí.
7. Amado: Magkano ang isáng ticket?
8. Empleado: Limándaáng piso.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com