tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 121: IV. WALA, MAYROON, MARAMI


1. Say mayroón to express having and walâ to express not having.

havingnot having
mayroónwalâ


2. Use mayroón to express having.
3. Use mayroóng kaunti to express having a few or a little.
4. Use mayroóng marami to express having a lot.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com