tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 122: Wala


Say mayroón to say “having”
or “there is, there are”
and walâ to say “not having”
or “there isn’t or there aren’t.

Mga halimbawà:

a. Mayroón akóng pera. Akó ay mayroóng pera. I have money.

b. Walâ akóng pera. Akó ay waláng pera. I don’t have money. I have no money.

c. Mayroón ba tayong bigás ? Tayo ba ay mayroóng bigás? Do we have rice?

d. Walâ na. Not any more.

Click here to practice building sentences

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com