tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 128: Usapan Labinglima (15): Saan ka galing?


1. Kikň: O, Charina, saán ka galing? Kanina pa kitá hinihintáy.
2. Charina: O Kikň, paciencia ka na at natagalán ako.
3. Charina: Matagál ka bang naghintáy?
4. Kikň: May quince minutos. O tayo na, baká tayo mahulí.
5. Charina: Huwág kang lumakad nang masyadong mabilís.
6. Charina: Hindî akó kasíng-bilís mo.
7. Kikň: Bilisán mo, at ayaw kong dumatíng na hulí.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com