tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 134: Dapat


Say dapat to express should.

TaoSingularPlural
1Dapat akóng magpahinga.Dapat tayong magmadalî.
1Dapat kamíng mag-ingat.
2Dapat kang kumain ng gulay.Dapat kayóng magpakabuti.
3Dapat mag-aral si Kikò. Dapat siyáng mag-aral.Dapat magpasalamat sina Kikò at Charina. Dapat siláng magpasalamat.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com