tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 144: Para sa ikagagaling at ikapagbabago ng mundo


Pangarap nating lahat ang isang bago’t magandang mundong may katarungan at kaayusan . . .

isang mundo kung saan bawat isa’y nagtutulungan bilang magkakapatid na nagkakaisa sa hirap at ginhawa.

Magkakatotoo lamang ang ganitong pangarap din ng Diyos kung tayo’y makikipagtulungan sa Kaniya sa pamamagitan ng pag-talima sa pagmamahalang utos ni Kristo.

Ito ang tanging pormula tungo sa ikagagaling at ikapagbabago ng mundo.

Ito ang idalangin ko sa ating Eukaristiya ngayon.

Idalangin din natin ang lahat ng ina ngayong kaarawan nila’t pagtibayin nating muli ang pagmamahalang gaya ng pag-ibig sa atin ni Kristo.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com