tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 145: Mabuting Balita


Pagkaalis ni Judas mula sa Huling Hapunan, sinabi ni Hesus,

“Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao; at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya.

At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niyá itó agad.

Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyó akóng makakasama.

Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyó: Mag-ibigan kayó!

Kung paanong inibig ko kayó, gayon din naman, mag-ibigan kayó.

Kung kayó’y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com